V.l.n.r.; Siemie Bonnema-Sijbesma, Sietske de Vlugt. Froukje Westerhof. ....?... en Haaie Posma.