1957

Schoolreisje naar Schiphol.

V.l.n.r; Bovenste rij; Dirk C. Hoekstra, Jacob Lautenbach en ???.
2e rij; Dineke Wynia en Dirk W. van Steinvoorn.
3e rij; Jan S. Sijbesma, Schelte Hamersma en ( daaronder ) Gerben de Valk.
4e rij; Maartje Pasma, Griet Zondervan en Froukje Bonnema.
5e rij; Meester Wynia, Corrie Pasma, Anna Kampstra, Wiepie Purensma en meester Vogely.
6e rij; Jacb Struiksma, Arjem K. van Steinvoorn, Pietje Terpstra, Hieke Dijkstra, Wietske Veenstra, Sjirk Zondervan, Tjipke Douma, Dirk A. Hoekstra, juffrouw Bruinsma en meester v/d Heide.
Voorste rij; Sijbe Travailé, Pietje de Valk, Dieuwke Dijkman, Dineke Postma, Trijntje Veenstra, Anneke Strikwerda, Houke W. van Steinvoorn, Wietse Hogenhuis en Sijbe D. Sijbesma.