1992

“Ut de reade koal” Achterste meisje op de fiets is Betty Leistra.