1991
Achterste rij; v.l.n.r.; Simon de Vries, Gauke Kooistra, Melvin Tichelaar, Jurjen Buwalda., Oeke Wiggeline Kuipers, Nynke Dijkstra en Maaike Talsma.
Middelste rij; v.l.n.r.; Johanna v/d Zee, Erik....?, Pieter de Jong, Nienke Visbeek, Marijn Gort, Maaike ....?, Geesje v/d Veer en juf Antje Feenstra.
Voorste rij; v.l.n.r; Sigrid Reitsma, Marinka de Bloois, Pamela Goodijk, Remco Geertsma en Sander Jansen.