1982

Bovenste rij; v.l.n.r; Baukje Postma, Duco Westerhof, Michiel Hilgenga, Froukje Looge, Yvonne Bouwma, Tjitske Haakma, Nico Bonnema en IJsbrand Jepma.
Middelste rij. v.l.n.r; Gerda Huisman, Minke Haitsma, Fokje Bonnema, Annabel Kuiken, Anke Postma , Meester Westerhof, Margo Dijkstra, Tineke Hempenius, Catrinus Nouta.
Op de grond. V.l.n.r; Siebe de Vries, Teresa Pietersma, Grietje Haarsma, Sandra Pietersma, Marcel van Vliet en Chris Wassenaar.