1956

Achterste rij; v.l.n.r; Pietie Travaille, Jappie de Vries, Annie Koopmans, Tsjalling van Steinvoorn, Tjerkje Idzenga, Sipy Sijbesma, Jacp Hoekstra, Elske Reitsma, Sierk Pasma, Tjitske Jepma, Auke Walda en meester Veenstra.
Tweede rij.V.l.n.r; Maartje de Haan, Pieter Hamersma, Aukje Bos, Neeltje Bonnema, Pier Merode., .....?, Tineke Hoekstra, Johannes Tichelaar, Pieter Travaille, Griet Drijfhout en Durk Jepma.
Derde rij. v.l.n.r: Hennie Plat, Martentje Bergsma., Janke van Steinvoorn, Froukje Looge, Arjen Kuiken, Eke Keizer, Tetje Kramer, Jannie Travaille en Grietje Kuiken.
Vierde rij. v.l.n.r: Jan v/d Schaar, Auke Bonsma, Pier v/d Kuur, Siebe Travaille, Haije Broersma, Rommert Kuiken,, Marten Douwma en Margriet Keuning.