1935

September;bovenste rij v.l.n.r; Nelly J. Post, Jetske Ypma, Tymon Hoitinga, Foke Hoitinga, Fokke de Vries, Dirkje vd Zee, Douwe vd Zee.
2e rij; Meester Sijbren Postma, Siemie Travaille, Saakje Post, Tetje Post, Johannes Bondsma, Gerrie vd Zee, Froukje vd Brug en Juf. Elisabeth Flesch.
3e rij; Nelly P. Post, Hinke Post, Griet Post, Sip S. Sijbesma, Jantje S. Sijbesma, Geertje Prosje, Freerk J. Travaille, en Juf. Maaike Wissing.
4e rij; Jelte Goodijk, Griet Sijbesma, meester Lieuwe vd Veen, Freerk P. Post, Piet Goodijk, Jelle Prosje, Riemke vd Schaar, Nelly Travaille, en Sip A. Sijbesma.
Voorste rij ; Enne Reitsma, Jantje Reitsma, Aaltje Reitsma, Minne Reitsma, Berber Post, Reinder Kamstra, Hein vd Kuur, Pieter Goodijk, Dirk Goodijk, Timen Reitsma, Gauke Reitsma, .....Reitsma, Hannie Norder.
Volgens Afke v/d Zee staan naast Hein v/d Kuur op de voorste rij, Pieter Goodijk en Dirk Goodijk Beide broers van Jelte Goodijk.