1933

Bakviskoor van meester Nettinga.
Achterste rij;v.l.n.r; Yfke Haagsma, Mintje de Haan, Akke F Haagsma, Richtje Travaille, Geertje Struiksma, Aaltje Posthuma, Antje Blaauw, Geertje Hiemstra en Klaske J. de Boer.
Middelste rij; v.l.n.r; Jantje Hiemstra, Binke Hiemstra, meester Nettinga, Gerrie van Steinvoorn, Anna Haima en Lolkje v/d Mei.
Voorste rij; v.l.n.r; Janke Travaille, Janny Blaauw, Jantje Norder en Trijntje Kuiken.