1932

Bakviskoor. staande rij achter:v.l.n.r.; Hendrik Oberman, Mevr. Oberman-Damkat, Boukje Boomsma, Geertje Blauw, Lieuwkje Hanses de Haan, Chauffeur. Tjitske Haima, Tjitske Bonsma en juffrouw Froukje Nettinga-Krol.
Tweede rij; v.l.n.r; Aaltje Struiksma, Akke Jepma, Antje Hiemstra, Japke Kasma en Anna Miedema.
Voorste rij: V.l.n.r; Mintje de Haan, Pietje Wissing, jongetje daarvoor is onbekend, Evertje Jans Sijbesma en Trijntje de Haan.