1932

Enigzins per familie gegroepeerd.
1e rij .v.l.n.r; Teye P Travaille, Freerk P.Travaille, Saakje Post, Neeltje Post, Pietje Post, Gerben Deinum, Fokke de Vries, Hiltje de Vries.
2e rij; Griet Post, Timen Hoitinga, Minnie Hoitinga, Jetske Ypma, Jelle Ypma, Piet Norder, Jantje Norder, Frouke Molenkamp.
3e rij; Fokje Hoitinga, Geertje Prosje, Klaas Prosje, Jelte Posthumus, Johannes Bonsma. Ale Zondervan.
En Helemaal achter; Tine Tasma en Baukje Hoogerhuis. Met pijp is meester Nettinga.