1931

Het bakviskoor van meester Nettinga, als “Tirolers” tijdens het oranje feest.
Achetrste rij; v.l.n.r.; Griet v/d Plaats, Nieskje de Valk, Richtje Travaille, Lieuwkje de Haan, Lolkje de Jager en Anna Haima.
Middelste rij; v.l.n.r; Binke Hiemstra, Klaske de Boer, Aaltje Posthuma, Antje Blaauw, Yfke Haaagsma en Mintje de Haan.
Voorste rij; v.l.n.r; Geertje Struiksma en Lolkje v/d Mei.