1931

Bakvis koor voorste rij; v.l.n.r; Geertje Struiksma, Anna Miedema, Anna Haima, Antje Hiemstra, Klaske de Boer, Trijntje Wytzes de Haan en Evertje Jans Sijbesma.
Tweede rij; V.l.n.r.; Lolkje v/d Mei, Mintje Wyzes de Haan, juffrouw Froukje Nettinga,0.Krol, Boukje Boomsma, Lieuwkje Hanses de Haan, Tjitske Bonsma en Lolkje de Jager.
Achterste rij; V.l.n.r.; Binke Hiemstra, Jantje Hiemstra, Aaltje Posthuma en Yfke Haarsma.