1931

Voorste rij. v.l.n.r; Baukje Hiemstra, Jantje Hiemstra, .....? (een dochter van een commies).
2e rij; Klaske de Boer, Lolkje vd Mei, Antje Blauw, Aaltje Posthuma, Hielkje d Valk, Richtje Travaille.
3e rij; Jelte vd Zee, Roel Hoitinga, Kees Pasma, Dirk A Sijbesma, Teije Travaille.
4e rij; Klaas Roorda, Johannes Sijbesma, Rense d Valk, Meester Reitsma, Frans Groeneveld.