1928

Onderste rij; v.l.n.r; Binke Hiemstra, Jantje Hiemstra, ...?....
2e rij; Klaske de Boer, Lolkje van der Mei, Antsje Blauw, Aaltje Posthuma, Nieske...?..,. Richtje Travaille.
3e rij; ....?...., Roelof Hoitinga, Kees Pasma, Dirk Sijbesma, Teije Travaille.
4e rij ; Klaas Roorda, Johannes Sijbesma, ... ?..., Meester Reitsma, ....?....