1925

Tjerk de Jong, Boukje Boomsma, Trijntje de Haan, meester Pietersma, Yfke Haagsma, Antje Blauw, Neeltje Reitsma, Mintje de Haan, Reider de Haan, Juf Veldhuis, Anne Terpstra, Loltje v/d Mei, meester Nettinga, ?..., Tetje Terpstra, Piet Blauw, Gerrit Blauw, Japke Groeneveld, Elisabeth Groeneveld, Beitske Terpstra, ?..., juf. Reinders, Janny Blauw, Janke Travaille, Frans Groeneveld, Andries Zondervan, Geeske Herrema, Japke Kasma, Hein Travaille, Jan v/d Kuur, Akke Haagsma, Tjitte Bonnema, Hein Jepma, Sijds Jepma, Hein v/d Kuur en Sijds v/d Kuur.