cbo Oud Tzummarum


1910

Janke vd Tol(handwerkjuf), J. Wielenga-Knol, ...?..,...?..,...?..,....? , Jan K. Prosje, Rinskje(?) Tamminga, Siebren vd Schaar,...?..., Jan Porte (onderwijzer), Griet Hiemstra,....?..,....?..., Jacob Hiemstra, Piet Prosje(reade piet),....?.., Anna Prosje,....?...,.....?..., Neno vd Schaar, ....?...,Trijntje vd Schaar,....?..., Afke Bonnema, Hette Mollema (hoofd der school), Trijntje Hoekstra, Neeltje Reitsma, Renske Reitsma, Siep Harkema, Maartje Reitsma(of Jeltje), Jacob Hoekstra.