Kleuterschool 22 jan. 1979

Achtersterij v. l. n. r; Juf Baukje v/d Ploeg, Siebe de Vries, Michiel Hilgenga, Sonja de Bruin, Juf Tineke Zijlstra, Christina Struiksma, Annetta Hoogerhuis, Parwien?, Hanneke Westerman.
3e rij; Chris Wassenaar, Catrinus Nouta, Marcel van Vliet, Boukje Postma, Froukje Looge, Gerda Huisman, Annette Mollema, Atty Wiersma, ...Drijfhout, Willem Reitsma, Fokje Bonnema, Marieke Janzen ?, Teresa Pietersma.
2e rij; Duco Westerhof, Annabel Kuiken, Ale Hoekstra, Theo de Vries, Onno Klaver, Clarinda Janzen, Martjalda Kuiken, Anja v/d Veen, -?-, Amerens Visser, Willie Boutsma.
1e rij; -?- ,Anneke Struiksma, Frans Groeneveld, Geke Walsma, Hillebrand Klaver, Akke Bonnema, Sandra Groeneveld, Nynke Zuidema, Jouke Bonsma.