Roptastate en Roptazijl te Wijnaldum.

ROPTAZIJL.
De naamgever van de State Ropta moet Rodberta of Roperda geheten hebben. De oorsprong is, stellig ouder dan 1424.
In dat jaar werd het onderhoud van de zijl of sluis bij Ropta in de dijk bij Wijnaldum, door de gemeente Franekeradeel overgedragen aan Sicco to Nijenhuis, die zijn state daar in de buurt had.
De Ropta-sluis zal zijn naam te danken hebben aan Ropta-state.
In 1438 was er een geschil over het slatten van de zijlroede tussen Franekeradeel en Sicco en wederom werd besloten, dat laatstgenoemde de sluis bruikbaar en sluitbaar moest houden.
Bovendien moest hij de kolk zo goed schoon houden, dat de zijldeuren geopend en gesloten konden worden.
De uitwatering zou door Franekeradeel in orde gehouden worden.
Dat Sicco van Nijenhuis en niet een Van Ropta de zijl moest onderhouden kan wijzen op het feit, dat er toen geen van Ropta meer op de state woonde.
Door het huwelijk van een dochter van Sicco, Tieth van Nijenhuis, met Schelto Liauckama kwam de Roptazijl in het bezit van het geslacht Liauckama.
Hun oudste zoon Schelte kreeg in 1479 de zijl in eigendom.
Hij ontving in 1528 van Franeker en Frankeradeel 200 carolusguldens terug, welke hij betaald had voor het slatten van de vaart te Ropperda.
In 1601 kocht de stad Harlingen de in slechte staat verkerende Roptazijl van de familie Liauckama.
In de kroniek van Winsemius uit 1622 wordt ook een verhaal vermeld, waaruit blijkt hoe gevaarlijk de zee ook bij Roptazijl kon zijn.
In 1629 waren er moelijkheden omtrent het al dan niet mogen verwijderen van de balken in de Roptazijl.
De Gedeputeerde Staten stelden vast, dat de Roptazijl niet alleen diende tot waterlozing doch tevens tot doorvaart.
Harlingen had niet het recht die vaart te belemmeren.
Van 14 op 15 dec.1629 werden de balken uit de Roptazijl gebroken en overgebracht naar Sexbierum.
Tot 1883 bleef de sluis het eigendom van Harlingen; in dat jaar kwam zij in onderhoud en beheer bij de provincie Friesland.
Krachtens Statenbesluit van 17 maart 1884 nr 4 werd Roptazijl geheel vernieuwd.
Ter gelegenheid daarvan werd een gedenksteen in de sluis geplaatst.
Bij de laatste dijksverhoging is de gehele oude sluis afgebroken en vervangen door een gemaal.
Uit de geschiedenis van het Geslacht Laansma.