Gevelsteen uit 1901 in de gevel gemetseld.

EIGENAARS VAN LAENSEYNDE OF DE LAANSMA-PLAATS.
te Wijnaldum.

In de stemkohieren van 1640, 1698 en 1728 en in het floreenkohier van 1708 had deze plaats nunmer 25.
In het floreenkohier van 1700 had deze plaats geen nummer.
In de floreenkohieren van 1718 t/n 1798 en van 1818 t/n 1858 had deze plaats nummer 26.
Een floreenkohier van 1808 werd niet opgemaakt.
In plaats van een kohier in 1848 kwam er één in 1850.
-o-o-o-o-o-o-
Kerst Thijszoon 1543- huis en grond
Geslacht Van Oenema 1575 -1660 huis en 56 Pondematen
Grioelt Je11es 1577- 25 Pondematen
Jetske Bouricius - 1660 I4 pondematen
Sipke Freerks 1660-1684 huis en 14 pondematen
Jan Scheltes 1668-1676 7 Pondematen
Sijmen en Geertie Sijmens 1668-1693 7 Pondematen
Otto Clases en Wybe Ipes - 1699 14 Pondematen
Jan Gerbens Laansma 1676- 1713 huis en 56 pondematen
Jan Gerbens Laansma 1713-1720 huis en 12 pondematen
Ype Sijmens 1720-1775 huis en 2½ Pondematen
Sijmen Ypes 1775-1779 huis en 2½ pondematen
Sipkjen Simons 1779-1798 huis en 7½ Pondematen
Sipkjen Simons 1798-1820 huis en 24 pondematen
Foppe Johannes Laansma 1820-1842 huis en 8 pondematen
Simon Aukes Laansma 1822- 1852 9 pondematen
Douwe Aukes Laansma 1822-1830 5 pondematen
Auke Simons Laansma 1852-1884 2 stukken grond
Tietje Foppes Laansma 1842-1859 huis en grond
Jan Pieters Blanksma 1850-1895 huis en grond
Gerrit Thomas Bakker 1895-1929 huis en grond
Wopke Jans Bakker 1929-1935 huis en grond
Jan Wiersma/Jacob Feitsma 1935-1940 huis en grond
Sjoerd Bontekoe/ Wopke Rinsma 1940-1941 huis en grond
Pieter Harmens Westra 1941-1947 huis en grond
Klaas TigcheLaar 1947-1990 huis en grond
Sybren Tigchelaar 1990- heden huis en grond

Gebruikte bron: “Geschiedenis van de Laansma plaats” door S.Laansma.