Ropta-oudtijds Rodbartazijl.

In het jaar 1424 , met het indijken van de Reegen, is hier door de Grietenij Franekeradeel een houten sluis gebouwd en aan Sicko Liauckema op het nieuwe huis in onderhoud overgegeven.
Verscheidene keeren is zij hersteld en veranderd, en na verloop van tijd van steen opgebouwd.
In 1602 heeft de stad Harlingen haar van Epo Liauckema aangekocht.
De Staten van Friesland namen de sluis in 1884 van Harlingen over en lieten ze in dat jaar van den grond op vernieuwen.
Het uitwateringsvermogen op Friesch zomerpeil, werd van 2.72 M2, op 10.40 M2 gebracht.

Fr.dagblad 27 mei 1885.