Waterput ontstaan door het afgraven van de grond voor de dijkverhoging in 1930-1932 Deze dijkverhoging was nodig omdat door de aanleg van de Afsluitdijk (1932 gesloten) het zeewater aan de Friese kust bij storm hoger bij de dijk zou oplopen.

Raadsvergadering Barradeel 30 dec. 1932.
Besloten werd enkele perceelen afgegraven grond langs de zeedijk te koopen voor de totalen prijs van f.11.
Tot dezen aankoop werd met algemeene stemmen besloten.
De voorzitter deed in verband met dezen aankoop de mededeeling dat pogingen worden aangewend om met rijkssteun werkverschaffingsobjecten te scheppen.
Hiervoor is men in verbinding getreden met de Nederlandsche Heidemaatschappij, die van advies zal dienen.
Op verzoek van den voorzitter lichtte de heer van der Mei een en ander toe.
Spreker had met de vertegenwoordigers van de Heidemaatschappij geconfereerd en dezen waren van oordeel dat deze gemeente goede werkverschaffingsobjecten had gekregen.
Naar hun oordeel was hier voor weinig geld iets goeds te maken.
Een put te Sexbierum leende zich b.v. uitstekend om er weiland van te maken.
De mogelijkheid tot het uitzetten van snoekbaars wordt onderzocht.
De Heidemaatschappij heeft toezegging gedaan volledig van advies te zullen dienen met opgaaf van de kosten der uit te voeren werkzaamheden.

Raadsvergadering Barradeel 12 febr. 1937.
Visserij put.
Een verzoek van W.Looyenga te Pietersbierum, om herziening van de huur van het vischwater van de z.g. putten aan den zeedijk, op grond van het feit dat is gebleken, dat in den eenen put geen karpers meer aanwezig zijn wordt ingewilligd.
Over 1936 en 1937 wordt reductie verleend van de helft der verschuldigde huur, zijnde een bedrag van f.40.

Raadsvergadering Barradeel 14-1-1938.
Wegens vertrek van den vorige pachter W.Looijenga naar elders dienen de putten aan den Zeedijk onder Pietersbierum en Sexbierum opnieuw te worden verhuurd.
Er zijn een drietal verzoeken ingekomen om voor de pacht in aanmerking te mogen komen.
Op voorstel van B.en W. wordt besloten het vischwater van de putten onder Pietersbierum en Sexbierum met ingang van 1 Januarie onderhands te verpachten aan K.Palma te Wijnaldum tegen een pachtsom van f.30 per jaar.