De redactie van de site Oudtzummarum en Omstreken heeft gemeend om met toestemming van de auteur Kees Draaisma, vrij veel uit het boekje “Villa de Wanhoop” in map “Wonen en Werken “ te plaatsen.
Zonder deze boeiende geschiedenis, beschreven en verteld door de kleinzoon van Kornelis Palma, Kees Draaisma zou de map “Wonen en Werken" niet compleet zijn.
Wietse Leistra

In de publicatie van het Zuiderzeemuseum uit 1975 'Wonen en werken te Koehool' wordt de geschiedenis van het pand Koehool behandeld en de opbouw van het pand in het museum beschreven.
Ook aan de haringvisserij langs de kust van Barradeel en aan het harde leven van de kustbewoners wordt aandacht besteed.
Jammer dat die publicatie niet meer te koop is.
In dit opstel staat de geschiedenis van een vergelijkbaar pand centraal, het pand Roptazijl.
Het is waarschijnlijk 125 jaar ouder dan het pand Koehool en des te verrassender zijn de overeenkomsten tussen beide panden.
Het Zuiderzeemuseum heeft van het pand Roptazíjl wel het bedschot gered en de haringboot BAR 51 van de laatste eigenaar, Kornelis Pa1ma, is destijds ook naar het museum gebracht.
Helaas is de boot nog voor de opening van het museum - waarschijnlijk door brand - verloren gegaan en het bedschot ligt ergens in een depot.
Mijn specifieke belangstelling voor het pand Roptazijl wordt voor een groot deel bepaald door het feit dat ik een kleinzoon van Kornelis Palma ben.
Omdat het museum aanvankelijk het oog had laten vallen op dit pand leek het me aardig, de geschiedenis ervan te beschrijven en in een wat breder kader te plaatsen, zoals dat zou zijn gedaan als het pand wel naar het Zuiderzeemuseum was overgebracht.
Samen met de publicatie uit 1975 zou dit opstel de basis kunnen vormen voor een hernieuwde uitgave 'Leven en werken aan de Zuiderzeekust van Barradeel' .
Een deel van de groeiende stroom museumbezoekers zal daarvoor zeker belangstelling hebben.
Zelf heb ik veel genoegen beleefd aan het verzamelen en ordenen van de informatie.
Steeds weer viel me op dat de servicebereidheid van medewerkers in de verschillende archieven groot is, waardoor problemen in de voortgang van het onderzoek soepel konden worden opgelost.
Ik hoop van harte dat het Zuiderzeemuseum de verzamelde informatie als een nuttige aanvulling ervaart en dat het een rol kan spelen in het concreet maken van haar visie 'een museum voor mensen over mensen' .

Heiloo, 1995/1997.