Pieter en Haye Stellingwerf uit Oosterbierum bij hun haringfuikenboot.

† BAR 38 23.02.1912 open roeiboot 3 m ; Haye Stellingwerf en Pieter Stellingwerf, Tzummarum, later Oosterbierum; haring- en palingvisserij onder Oosterbierum; 02.04.1929 doorgehaald, gesloopt.
Bar 8 18.04.1938 open roeiboot 4 m , nieuw vaartuig; 18.12.1947 vervallen.

Vermiste boot uit Oosterbierum

Omtrent de beide opvarenden wordt het ergste gevreesd.

De storm van maandag jl. heeft nog ernstige gevolgen met zich mee gebracht.
Een der visschersbooten, Bar.no.8 is door den storm los geslagen en op drift geraakt.
De boot spoelde aan op den aanlegsteiger van den veerdienst Holwerd-Ameland te Holwerd.
Woensdag zou de boot, welke in eigendom toebehoort aan den heer H. Stellingwerf te Oosterbierum, worden opgehaald door ín zoon van den eigenaar, den 23 jarigen J. Stellingwerf en den 24 jarigen Kl. Houtsma, beiden wonende te Oosterbierum.
Beide jongelieden vertrokken omstreeks 3 uur van Holwerd met dit open platboomvaartuig voorzien van een aanhangmotor.
Slechts met een vaarboom en zonder touwwerk en ankers wordt zee gekozen .
Tegen den avond hadden de visschers Oosterbierum kunnen bereiken.
Gedurende den nacht en ook tegen den morgen werd steeds naar de beide visschers uitgezien, zonder dat evenwel de boot in zicht kwam.
Hedenmorgen vroeg heeft de familie zich in verbinding gesteld met de burgemeesters van Ameland en Wet Dongeradeel.
Laatstgenoemde kon slechts het vertrek van den boot bevestigen.
De burgemeester van Ameland kon niets omtrent de vermiste boot met bemanning mededelen.

De reddingsbooten, gestationneerd te Ameland en Terschelling zijn toen direct gealarmeerd.
Deze booten zullen naar elkaar toe varen, om te trachten de vermiste visschers op te sporen.
Ernstige ongerustheid bestaat er bij de bevolking van Oosterbierum.
Ook denkt men aan de mogelijkheid, dat het lege vaartuig tusschen de eilanden in den stroom is geraakten naar buiten zal zijn afgedreven.
Daar gedurende de nacht met enkele onweersbuien de wind is aangewakkerd en de zee zeer ruw is, vreest men het ergste.

De windrichting is van Noordoost naar Zuidwest gedraaid, zodat de beide jongemannen met tegenwind hebben te kampen.
De ouders der jongelieden verkeeren in groote ongerustheid.
Ook de burgemeester van Barradeel is in kennis gestel met de vermissing.
Getracht zal worden een watervliegtuig ter beschikking te krijgen om in de nabijheid van de eilanden Ameland en Terschelling een onderzoek van de lucht uit in te stellen.
De visschersboot is een gewoon open vartuig , dat voor de Waddenzeevisscherij wordt gebezigd.
De zeevaardigheid is niet groot, daar dergelijke vaartuigen slechts gebruikt worden voor de kustvisscherij.

De opvarenden opgepikt.

Nadat de burgemeester van Barradeel zich in verbinding hadden gesteld met het vliegveld de Mok op Texel met het verzoek een vliegtuig ter beschikking te stellen voor de opsporing der beide vermisten, aan welk verzoek gevolg zou worden gegeven, werd bericht ontvangen dat de vermiste bood was gesignaleerd onder de kust van de gemeente Het Bildt.
De reddingsboot Brandaris van Terschelling welke reeds was uitgevaren, had inmiddels bericht ontvangen dat het vliegtuig aan de opsporing zou deelnemen, zoodat reddingsboot en vliegtuig zich radiografisch met elkaar in verbinding konden stellen.
Bij nadere informatie bleek, dat de beide visschers waarschijnlijk des nachts reeds opgepikt waren door een voorbijvarend schip.
Een andere boot zou hen afzetten bij de zg. Zwarte Haan onder Sint Jacobiparochie, vanwaar de visschers per auto naar hun woning zouden worden vervoerd.
Tegen den avond worden de visschers thuis verwacht.

Het Vaderland Nieuwsblad 02-06-1938.