Christelijke zangvereniging Euphonia 125 jaar

SIJBE JOOSTEMA
Het kan verkeren.
In 1981 vierde de christelijke zangvereniging Euphonia uit Sexbierum uitgebreid haar eeuwfeest.
Dook daar plotseling de zilveren dirigeerstok met als inscriptie de officiële oprichtingsdatum 22 november 1869.
Twee bejaarde 'pakesizzers' van de eerste dirigent, Johannes Corstianus de Puy, overhandigden het kostbare kleinood aan de verbaasde leden van het koor.
Het koor bestaat dit jaar 125- jaar, een tijdvak waarin onder meer de dirigenten De Puy, meester De Ridder, meester Grunstra en Lolke Posthuma en zijn zoon Bindert Posthuma de muzikale leiding in handen hadden.
Op zondag 18 december wordt door het jubilerende koor een kerstconcert om 17.00 uur gegeven in het hervormde kerkje van Pietersbierum.
Het officiële jubileumconcert dat dit jaar werd uitgesteld wordt verschoven naar 4 maart.
Het rijtje dirigenten is daarna snel voltooid.
Na de uit Tzummarum afkomstige Posthuma's volgde Melle Veenstra die meer dan vijftig jaar het koor leidde. "In natoertalint”, zo oordelen de koorleden Maartje Bierema-Kuiken (63) en Liesbeth de Vries-Postma (61) in koor.
"Dy man helle der as amateur safolle ût...It wie hast net te leauen.
Van der Goot (huidige dirigent, SJ) komt fansels wol fan it konservatoarium en dat is ek hiel goed, dy hat der in protte ferstân fan, mar Veenstra wie unyk", aldus mevrouw Bierema.
Na Melle Veenstra, volgden nog Kees Kamstra en de huidige dirigent Jan van der Goot.
Het gekozen repertoire is vaak veeleisend.
Bierema: "We sjonge ferskillende lieten, ek drege lieten as A psalm of worship fan Pasquet en Hör mein Bitten Herr fan Mendelssohn.
Us koar hat no ienris drege stikken.
Dat witte je as je by Euphonia sjonge.
Je moatte in echte leafhawwer wêze".
Liesbeth de Vries heeft er al 45 jaar trouwe dienst opzitten.
Met veel plezier al "wurdt it sjongen by de sopranen wol hieltyd swierder".
Het koor heeft ook wel een lichter repertoire in de aanbieding.
Bierema heeft in aantal jaren ook wel een staat van dienst van 45 jaar.
Zij zong onder meer bij een evangelisatiekoor in Driebergen en bij het gereformeerd koor 'God is mijn lied', eveneens uit Sexbierum.
In 1962 kwam het tussen die twee koren tot een fusie.
Bij beide koren werd de bezetting van de stemmen minimaal, zodat deze samenvoeging onvermijdelijk was.

Jonge stimmen

Momenteel heeft het koor bijna veertig leden.
Het koor kon ooit bogen op zeventig zingende leden, maar zag het aantal gestaag dalen.
Bierema: "We hâlde de moed der wol yn, mar it soe noflik wêze as der wat jonge stimmen by komme soenen.
We hawwe hast ferlet fan wat tenoaren".
De Vries knikt instemmend. "It is net sa dat de minsken net mear sjonge wolle, mar der is tsjinwurdich safolle.
Boppedat binne der yn Seisbjirrum in hiele protte koaren.
De gospelgroep 'Free at last', it bernekoar 'Bruloftsbern' fan Lies Dijkstra, de Tsjerkekantorij fan Gerrit de Vries, it saneamde 'ouderenkoor' Blier en frij en it ynterregionaal mannekoar Laus Deo.
En ik fyn sa'n gospelkoar as Free at last ek prachtich.
Dêr mei ik graach nei lüsterje. Ja, Seisbjirrum is noch altyd in sjongdoarp".
Bierema: "Dochs sjogge je dat minsken as se ienris by in koar sitte net samar nei in oar koar geane.
De sjongers fan Free at last bliuwe der faak by en wy gean ek net nei it 'Ouderenkoor'.
Sa leit soks no ienris.
Mar der sil wolris wat gebeure moatte. As je by ús komme, witte je dat je ek drege stikken sjonge moatte, mar dat fyn ik no krekt it moaie.
Sjonge is in protte nocht foar ús. In Tongersdeitejûn is de sjongjûn", aldus de alt-zangeres.

Nestors van het koor

Naast mevrouw De Vries worden Johannes Houtsma, Sippy Hoekstra, Sytske Bonsma, Janke van der Ploeg en Jo Jellema gezien als de nestors van het koor.
De jubileumcommissie van Euphonia, bestaat verder uit Ada de Vos-van Ee, Berber Hofstra-Nammensma en Teakje Houtsma-Nammensma.
Vorig jaar werd Elias van der Werf gekozen tot nieuwe voorzitter.
"In man dy't de sfear der ynhâldt en dat is nedich by it koar", zo besluiten De Vries en Bierema.

Foto Jacob van Essen.