Het tweede bedrijf.
Dit is al onder Meester Grunstra.
Dit is een bestuursvergadering om nieuwe leden te werven.
1e mevr.T. Dijkstra Nauta, 2e. Mevr.Vliedstra. G.de Vries is Meester Grunstra. K.Faber bestuurslid en U. Huizenga bestuurslid en mevr. Dijkstra die is mevr. Grunstra.

Toniel in skoallokaal

Personen: Master en 3 fammen en 3 feinten, it bestjr en inkele aspirant leden.

Master is earst allinne en is dwaende fen in stikje muziek cifernoaten oer te skriuwen op in skoalleboerd en hy neuryt derby in melodie.

Der kloppet ien op 'e doar en dan komt nei dat master fen "binnen" ropt hat, ien fen 'e bestjrsleden der yn en jowt master de hn.

Master: Het is goed Andries, dat je hier op tijd gekomen bent en ik hoop dat ook de andere bestuursleden niet lang op zich laten wacht want we hebben deze keer wel iets belangrijks te bespreken.

Andries: Giet it faeks oer de nije leden master.

Master: Inderdaad en hoewel we blij moeten zijn met nieuwe aanwinst, toch brengt het ook weer problemen met zich mede, want we moeten nu eenmaal zekere eisen stellen.

Andries: Hokfaor easken master?

Master: Voor de mannenstemmen geld de regel, dat de stemverandering heeft plaats gevonden en dan voor allen misschien een leeftijdsgrens van boven de 16 jaar bijvoorbeeld.

Andries: Dr komme guon oan. (hy giet nei de doar en sjocht om en seit tsjin master:)
It binne de nije leden, (hy lit har der yn en hja geane op in rij sitten)

Master: Welkom nieuwe leden.
Volgens de regels die we gebruiken voor de zangvereniging moeten jullie een kleine zangproef afleggen.

Wel als eerste moet Bertus zich maar laten horen.
Kun je de noten die op het bord staan wel zingen?

Bertus: O, dat sil wol gean, as de toan oan joen wird.

Master jowt de toan oan en Bertus begjint te sjongen, mar dat like nergens op.

Master: Wel eens gehoord van de baard in de keel Bertus?

Bertus: Huie, (fielt him tige oan syn nekke) Nee.

Syp: Ei je, dat ha ik ek wol es hwn, s der in hier yn 'e brij siet.

Master: (tige streng) Nu er geen potje van maken.
Dan Syp maar even voorzingen. (en dat liket ek op neat)

De oaren sjonge allegear efter in oar en dan komt master mei de tslag.

Master: Ik dacht zo Oane bij de bas.
Filippes ook bij de bas en Anne bij de alt en Janke bij de sopraan.
En helaas moet ik Bertus en Syp afwijzen.
Het zal voor jullie wel een teleurstelling zijn, maar ik vind jullie stemmen niet geschikt.

Andries: Ja, it is sa't Master seit.
It belang fen de sjongskoalle moat foargean.

Bertus: Ei, wat soest do te praten, eigenwize blanus, moest do in sint yn'e pong dwaen, do sjongst sels ek mei de stim fen in ld roek.

Master: Het spijt me, maar ik kan jullie niet gebruiken.

Syp: No dan net, kom Bertus, wat kin it s ek skele, lit ze hjir mar yn har eigen sop besrje. (beide gean fuort)

De oaren geane dan ek fuort en Andries seit, jim hearre nog wol fan s, want der wird as wy s koar by inoar binne earst nog oer jimme stimd.

Master: Dat was wel even pijnlijk.

Andries: Neat oan te dwaen master, dy lilkens sakket wol wer del.

Dan wird er kloppe en komme de oaren.

Nei de gebrkelike hn jowerij gean hja om 'e tafel sitten.

Master: (foarsitter) Ik stel voor, dat we de notulen maar bewaren voor volgende vergadering en maar dadelijk met onze agenda beginnen is dat goed?

Allegearre stimme dryn mei.

Master: Het is verheugend, dat er zovelen bij het koor willen, maar het brengt ook weer problemen met zich mede.

Gerben: Hokfoar problemen master?

Master: Het moeilijkste is, dat je met zo'n grote toevloed van leden er enkele moet afwijzen.

Andries: Ja, sa ps, ha wy ek al in pear dyt proefsongen ha weromstjrd.

Renske: Dat liket my ek net sok moai wurk ta en wiene der earder ek net nyelingen by Master west.

Master: Ja, er zijn er al zes bij mij aan huis geweest en alle zes konden we om hun stem wel gebruiken.

Klaske: Hoe soe it komme, dat elk tsjinwirdig mar op sjongkoar wol.
Soe it faeks ek om wat oars s It sjongen weze?

Gerben: No, der kinst do wol es gelyk oan ha.

Andries: Dus, s ik It goed ha komme der 10 nije by, der moat dan tongsdeitejoen oer stimd wirde.

Gerben: Soe dat stimmen net oerslein wirde kinne.

De beide fammen tinke der ek sa oer.

Andries: Nee, dat kin net oergean, want it stiet yn it reglemint. (hy hellet it reglemint t e bse en lst foar) art. 17.
Voor nieuwe leden geldt het voorschrift, dat er een stemming plaatsvindt in een vergadering waar ten minste 2/3 der leden aanwezig is.
Er wordt schriftelijk gestemd.
De voorzitter heeft 5 stemmen, andere bestuursleden 2 stemmen en gewone leden 1 stem.

Gerben: No, sa lang it reglemint net feroare is, moat wy s der mar oan hlde.

Andries: En sille wy hjir dan meienoar fprate, dat wy tsjin stimme sille, tsjin dy trye jonge Mannen, jim witte wol wa't ik bedoel diet wol es yn 'e herberg komme en ek net op 'e jongefeintenferiening wolle.

Master: Wy hebben dan als bestuur al 17 stemmen, maar hier wordt natuurlijk niet verder over gesproken met anderen.

Allegearre belove ze it.

Master: En dan heb ik het volgende.

We zullen over een paar weken ons jaarlijkse uitstapje doen, naar Paterswolde.
Kunnen we ook afspreken dat we enkele leden wat in het oog houden.

Als Gerben Jelle wat in het oog houd, en Andries eens wat om Douwe denkt, want ik wil graag, dat iedereen zich die dag als een beschaafd mens gedraagt.

Gerben en Andries: Dat komt wol klear Master.

De fammen: Hat master dr wer in nij stikje op it boerd?

Master: Ja, probeer maar eens achter de melodie te komen.
Ien seit begjint mei: musstil daalt de nacht.
In oaren sjong do de noaten is.
In pear probearje it.
Op it lst betanket master foar de oanwzigens en slut de gearkomste.

Is er nog iets voor de punt Rondvraag?
Zo niet Dan sluit ik de vergdering.
En wens jullie welthuis.