Het eerste bedrijf.
Oprichting bij de familie Bakker.
De spelers zijn: Mevr.C.Bakker, Mevr. G.Algera, Mej.G.Vis, Den Heer T.de Witte, Sjoeke de Vries, Joh. Houtsma en Th. Houtsma.
Joh.Houtsma is de boer Bakker, Th Houtsma zoon. G.Vis is vr. Bakker de dames Bakker en Algera hun dochters. Tj. de Witte is bestuurslid en Sj.de Vries is Meester de Puy.

10558 Toniel: In lde boerekeamer. Persoanen: Heit --------- Mem ----------Brn

Heit lst de krante; Mem stoppet sokken en de brn ha elk wat oars, s dogge een spultsje.

Heit stoppet syn piip en begjint tsjin de soan een praetsje oer it wurk en de soan antwurdet drop.

As It efkes stil is, begjinne de famkes mei mem een praetsje bijgelyks oer de klean s oer een skarreltsje.

Dan sjogge hja allegearre op en Hindrik giet nei it rt en seit: Sjoch Heit, der komt master oan en hy hat Auke Moltsje meinommen.
Ien fan de famkes seit: Hea, wat soene dy hjir moatte?

In oaren seit: Ja, master komt hjir wol mear, foar it oargelspyljen, mar wat soe Auke hjir dan dwaen.

Mem giet nei de doar en lit de beide mannen yn 'e keamer en groetet de beide mannen.

Nei dat beide mannen to plak set binne en der oer en wer wat sein wurd oer it waer en oar deistig praet, komt master mei syn boadskip:
U zult wel denken, wat voert meester in gezelschap van Auke naar uwe woning?
Er moet wel ene zeer bijzondere reden voor zijn.
Inderdaad vriend Bakker met uwe' vrouw en kinderen.
Wij zijn weliswaar gene vreemden voor elkander, want U ziet ons wel vaker als huisvriend in uwe woning, door gebracht met ook bij U zeer geliefde muziek en het zingen van liederen.
En dat wij onze vriend Mollema hebben meegenomen wijst reeds op het verband met de zang.
De jongeman Mollema is namelijk bestuurslid van de onlangs opgerichte zangschool en hij zal ongetwijfeld ook wel iets willen zeggen hierover.

Auke: Ja Bakker, jo moatte witte, dat wy oan 'e gong binne mei s sjong skoalle:.
Der binne al in stikmannig leden op kommen, meast fammen, mar ek feinten, mar sa s master al sei: Het falt niet toe om een goed ploegje bij een ander te krijgen.

Master: Ja, het is wel zo als Auke heeft opgemerkt, aan het stemmateriaal schort nog wel iets en om daar verbetering in te brengen moet er meer versterking komen.

Mem: Mar moatte jullie dan just hier weze?

Master: Wij gaan natuurlijk eerst de gezinnen langs waarvan ik door mijn ervaring op school opgedaan, mag verwachten, dat er een zekere muzikale aanleg aanwezig is.

De fammen: Wy ha der wol sin oan om bij master op 'e sjongskoalle.

Mem: Ja, en jimme heit sil der faeks ek wol foar weze, want dy is meastentiids flder op 'e musyk dan op it wurk.

Auke: No Hindrik jonge, hoe liket it dy ta, do hast al wat foar by de oaren, want do hast ek les hn by Master.

Hindrik; AS Heit it goed fynt, dan wol ik ek wol meidwaen.

Heit: Fan myn knt sil ik foar net ien fan myn brn der op tsjin weze kinne. Mem: No ik fyn dat foaral foar de famkes it wol wat noedlik is, sa joens op 'en paed.

Famke 1: Ei Mem, dat falt wol wat ta, wy krije fest wol es in thsbringer.

Famke 2: No,do moast dy net al te folle ferbeelde.

Heit: No gjin getsier wer't Master ek nog wol by is.. Mar op hokfoar joen ha jim de sjongerij?

Master: Wij hebben de donderdag gekozen, want woensdags is er bijbellezing en dinsdag catechesatie en vrijdags is er ook wel vaak wat anders.

Mem: En kostet soks ek wat?

Auke: Ja, it kin fansels net alhiel fergees, wy tochten fan ien botsen contributie yn 'e wike.

Mem: Ien botsen, en dat alle wiken.
Dat soe foar alle fjouwer meienoar ien grauw dbbeltsje weze.
Alle wiken in dbbeltsje tjaen foar de liefhebberij.

Master: Wel vrouw Bakker, hier moet ik U toch even tegenspreken.

U moogt het zingen van goede geestelijke liederen niet alleen liefhebberij noemen, want we mogen de waarde van het zingen met elkander nooit onderschatten, want heel vaak is het gebeurd, dat van een lied meer uitgaat dan van het gesproken woord.

Auke: En dan moat jo sa mar tinke, dan ha jo de fleurigheid en de wille der nog op ta.

Mem: No, wy moatte marris sjen, mar ik bin der net sa wei fan.
Wy binne dat geflean en gejacht en altyd fuort net went.

Heit: No Mem, ik fyn dat wy Master net teleurstelle kinne, hy docht sels ek in hiel soart, dat ik soe sizze, Master jo kinne op u's rekkenje.

De famkes: Master, wolle jo no ek nogris spylje? Jo witte wol, achterste- foren foar it oargel.

Master giet mei de rig nei it oargel ta sitten en de jonges traapje mei de hnnen.
Foardat Master fuort giet, sjonge hja meienoar ps. 68:10 lde beryming en net rytmysk, dus alle noaten lyke lang.
Dernei giet Master fuort.
Auke wol nog wol wat gesellig sitten bliuwe, mar dat duorret net lang, want dan giet Mem oerein en seit:

Mem: Jimme mei om my nog wol even sitten bliuwe, mar ik ha myn nocht en wol efter de bedsdoarren.
En hja begjint de boppeklean t te dwaen.

Auke seit goejoen en giet dan ek fuort.

En it kleed giet ticht.

Einde eerste bedrijf