Wumkes 1700-1900.

24 april 1710.
Justus Ludinga doet zijn intree te Wijnaldum met Ezech. 3 : 1721. In 1684 stortte aldaar bij nacht de toren in, ligg'ende de klokken op de puinhoop gaaf en ongeschonden.

28 febr. 1720.
Jan Joh. Swart, schooldienaer en Jucke Sickes, huisman te Wijnaldum, beide als armvoogden koopen landerijen onder het ressort van het dorp.

1 mei 1735.
Een eeuw geleden (1635) woonden te Wijnaldum Jouck van Ockinga wed. Goslinga met hare kinderen.

17 aug. 1757.
Te koop een bakkerij te Wijnaldum, te bevragen bij Mr. Jan Swart, schoolclienaar en dorpsrechter aldaar.

23 febr. 1769.
Verkoop der sathe Ockinga-State te Wijnaldum, groot 100 pondem. bij de erven van Ate Clases als huurders in gebruik voor 490 car. gl.

7 aug. 1770.
Veikocht te Wijnaldum 120 i 130 beste korven bijen met een groote partij bijkeisgeieeds'diappen, nagelaten door wijlen den hovenier Anthonv Vink te Harhngen.

14 febr. 1774.
Verhuring der vrije vissoherij met aalfuiken, 1 in Gestwerder zijl, 2 het zet in de Rie omtrent de Sexbierumervaart, 3 het zet in de Rie omtrent de Roptavaart onder Sexbierum, Pietersbierum en Wijnaldum.

18 juni 1786.
Zondagmiddag 4 uur houden de bataillons der exercitiegenootschappen in Barradeel hun exercitin te Wijnaldum.

10 dec. 1824.
Door het overlijden van Jan Tjerks Greveling vaceert de de onderwijzerspost te Wijnaldum en worden sollicitanten opgeroepen, salaris 300, vrije woning, en de schoolpenningen van 30 leerlingen.

28 dec. 1824.
Verhuurd voor 5 jaar de visscherij in de Ried van Gedswerderzijl tot aan de Roptavaart onder Wijnaldum.

12 aug. 1850.
Aanbesteed een belangrijke vertimmering en vergrooting der school te Wijnaldum.

1 juni 1853.
Terpaarde te koop aan de Ried te Wijnaldum.

9 jan. 1856.
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe onderwijzerswoning te Wijnaldum.

13 maart. 1857.
Terpaarde te koop onder Wijnaldum op zathe en landen bij D. Sijbesma in gebruik.

26 oct. 1859.
Verkooping van de zathe Liaukerna-State te Wijnaldum, waaronder uitgestrekte terpgronden, groot 40 bunders.

21 dec. 1867.
Aanbesteed het bouwen van een nieuwe pastorie te Wijnaldum.

6 en 13 aug. 1885.
Aanteekeningen in de Leeuw. Crt. over Barradeel, Minnertsga, Firdgum, Tjummarum, Oosterbierum, Sexbierum, Pietersbierum, Wijnaldum en Almenum.

1 oct. 1890.
Geveild het buitengoed Groot Ropta-State te Wijnaldum, geboden 67.736.