Brunia-State

Kammingadammen 2 Familie Lootsma.
Voorheen woonde hier Bienze Bierma en daarvoor Familie Okkinga.

Belangrijke verkoping.
Eene uitmuntende vruchtbare Zathe en Landen, met hechte en ruime Huizinge , Schuur, Hovinge, Tuingrond en verdere Anexen, Brunia State genaamd, staande en gelegen onder het behoor van Tjummarum, het huis gekwot.no 96, bewoond door Jan Feijkes Bruinsma c.u. voor een jaarlijkse huursom ad F. 1000, naar naam en faam groot 45 bunder 56 roede 21 el, bij het kadaster bekend in sectie B.

l.c. 29 juli 1842.

Veiling Zate en landen onder Tzummarum.
Notaris R.de Groot , te Sexbierum zal op donderdag 12 maaert 1964, des nam.om 2 uur in het hotel “Het Wapen van Barradeel”, te Tzummarum,finaal publiek verkopen , t.v.v. de heer R.Bierma:
De vruchtbare Zate en Landen “Brunia State” gelegen op Kammingadammen, onder Tzummarum bestaande uit een boerenhuizinge, met bijgebouwen en een aaneengesloten kavel van bouw-en weilanden, een en ander tezamen groot 34.78.60 ha. Bod: f 255.555.
Het te veilene is direct in eigen gebruik te aanvaarden en breder omschreven bij biljetten, Verkrijgbaar bij de notaris en de oproeper A.de Vries te Wijnaldum.

l.c. maart 1964.

Publieke verkooping van eene Sate en Landen te Tzummarum.
De notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal op dinsdag 4 sept. 1917, middags om 2 uur, in het logement van S.Castelein te Tzummarum provisioneel verkoopen:
De uitmuntende, zeer vruchtbare Sate en Landen op de Mieden onder Tzummarum, groot ongeveer 43 ha.46 are en 67 ca., verhuurd tot herfst 1917, 5 Maart en 12 Mei 1918 aan de heer Reinder S.Okkinga en echtgenoote.
Deze Sate en landen bestaat uit een nette, welonderhouden Stelphuizinge , Arbeidershuis, waarin 2 woningen, opvaart, 8 perceelen weiland, 29 perceelen bouwland en is grootendeels aan een kavel gelegen, gunstig aan of nabij begrinte waterschapswegen en twee opvaarten.
Te veilen in 39 perceelen.
l.c. 30 aug. 1917.

Foto: oud Ried.