Terug

Sytzamaleane 33. “Nij Sytsamahiem” Familie Bleeker. In deze omgeving stond het vroegere Nonnenklooster Bethanië.

Gemeente Barradeel.
Burgemeester en wethouders van Barradeel maken bekend dat zij voornemens zijn om met toepassing van artikel 50, 8e lid van de woningwet een bouwvergunning te verlenen aan de maatschap G. en G. Bleeker, Kade 7 te Tzummarum, voor het oprichten van een ligboxenstal met woning en wagenberging aan de Sytzamaleane te Tzummarum, op het perceel kadastraal bekend gemeente Minnertsga, Sectie C.no.617.
Het bouwplan ligt m.i.v. 25 juli a.s. gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie te Sexbierum ter inzage.
Gedurende genoemde termijn kunnen persoonlijk en zakelijk gerechtenden van aangrenzende en nabijgelegen percelen schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de gevraagde vergunning bij hun college indienen.
Sexbierum, 23 juli 1979.
Burgemeester en wethouders voornoemd,
W.W.Veenhof, burgemeester.
S.Wielstra, secretaris.