Foto W.L.2010

Mevrouw Rovers Műntsewei 18.

Dan it lęste; fan Easterbierrum of.
In gerniersspultsje,goed neibout fan in eardere pleats.
P.Deinema hat der as lęste buorke.
Rovers hie der in hinnebuorkery.
Tsjintwurdige bewenners A.Hettinga.