Stoarm joech Kolthofmoune de deastek.

In leste groet, oan dy ld moune,
Yn tinzes- tusken nt en kij
Hwat earst foar s sa hiel gewoan wie,
Is no forgetten en foarbij-

Tsummearum Jan H. Westra.