‘k Sil dy misse,âlde moune,
As ik op nei Frjentsjer gean.
Sa yn it fjild, tusken de tourkes,
Sjoch ik dyn byld dan net mear stean.