Wy soenen wakker om dy tinke,
Sa neaken, dêer yn wyn en rein.
Hwant doû moast ommers net fordwine…
In praetsje- dêrmei wie ek alles sein.