Foto W.L.2010

Mūntsewei 8 Fam.P. Sinnema.

Nochal in eintsje it sśden yn,ek al net mear as lānboubedriuw yn gebrūk, leit de Stjelp; foarhinne fan Andries fokkema.
Foar it lān wurdt wol wer in oare brūker/eigner fūn; mar foar de gebouwen ek.
Opslachplak foar boaten en soks mear,kin men oan’t nota wol kwyt oan minsken as der famyljeleden binne,dy’t om romte sykje.
As der dan in glźskastke nest setten wurdt, wat hintsjes yn’e hinneloop en wat skiep yn’e dyksberm, dan hat men as mindervalide man ek al wer oanslach.
Tsjintwurdige bewenners K.H. de Boer en T.Hoeksma.