Foto W.L.2010

Fam.Ph.S.Dijkstra Mūntsewei 3.

Flakby de foarige; wurdt no bewenne troch fam.Dijkstra.
Sijbren de foarige buorker, lei as skoaljonge oan’e Seedyk al op knibbels ūnder de iene ko, dy’t se der rinnen hienen,te melken.
De tulle, dy’t de gruttere minsken brūkten, wie him te grut; mar hy krige de molke der ut.
Se ha it meielkoar redden troch steech en dreech, sūnder folle easken foar har sels, stadichoan in bedriuw en in hūshālding, mei help fan Ike en dy, in gerniersspul op te bouwen.
De Dijkstras wennen earst oan de Seedyk.
Mei de dyksferheging kamen se hjir te wenjen.
Foargongers wienen: Hans Hettinga en Ane Anema.