Hjerst en winter brochten oerlęst,
Stikken wetter hast ferslein.
Mar mei de leste fűle hjerstwy,
Kaem ek foar dij, it ivich ein.