Ta oantinken

Jierenlang ha wy dy kinnen,
Sa kreas en fier,mids yn it ln.
Altyd oan,mei al dyn krften
Soargest,foar s boerestn