1972 Nou is it safier.
De lźste fūle stoarmwynen hawwe de ālde bynten brutsen en de ālde moune lyk mei de groun lein.