Perceel nr. 23 Hendrik Brolsma, Durk de Jong en Doede de Jong en daarvoor P.de Boer.

Sate en Landen, Tzummarum.

Bij gesloten briefjes te huur voor de tijd van 3 jaren:
De vruchtbare Sate en Landen op de Westerbuurt onder Tzummarum groot 40.83.86 ha. waarvan ongeveer de helft bouw en de helft weiland, laatst in gebruik bij nu wijlen den heer P de Boer.
Voorwaarden liggen ter inzage in de herberg van J. Miedema te Tzummarum en ten kantore van de ondergetekende.
De briefjes, gemerkt B. moeten worden ingeleverd uiterlijk op dinsdag 3 april 1934 ten kantore van notaris J.Elsinga te Bergum.
l.c. 3-4-1934.

Sate en Landen Tzummarum.

Binnenkort zal publiek worden verkocht:
De vruchtbare zeer gunstig gelegen Sate en Landen in de Westerbuurt onder Tzummarum, groot 40.33.86 ha., tot herfst 1959 en voorjaar 1960 verpacht aan de heer D.de Jong.
Inmiddels uit de hand te koop en te bevragen ten kantore van Notaris J.Elzinga te Bergum.
l.c.15-8-1949.