Westerbuorren 2
Voor 2000 bewoond door Piet en Tine Pander, eerder door ds.Tijmsma.

Sijbrandus Posthuma Graankoopman.

Als de dorsmachine zomers bij de boer op het land en 's winters in de schuur was,dan kwam "de koopman" zoals Sijbrandus Posthuma hier altijd genoemd werd.
Hij woonde op de hoek van de Westerbuorren van 1918 tot 1965, waar later de fam. Pander woonde.
Van elke "partij" graan= koren,tarwe,haver en erwten,haalde hij een "monster"- en met al die kleine "zakjes"ging hij naar" de Beurs"-Maandag naar Franeker (de Koornbeurs) of Vrijdag naar Leeuwarden (de beurs Wirdumerdijk) en zo kwam toen de handel tot stand.
S.Posthuma zijn vader Philippus Posthuma 1849-1940) is daarvoor ook altijd "koopman geweest".
Hij deed dit allemaal "te voet" naar de boeren en naar de markt.
Als 80 jarige liep hij nog geregeld van Tzummarum naar Ried of Franeker, en terug. Het originele monsterzakje is in het archief aanwezig. Aldus A.Jaarsma-Swart Tzummarum.

Philippus (sybrandus) Postuma geb. 26 sept. 1849, overl. Tzummarum 16 0ct. 1940 Trouwt Franekeradeel 25 mei 1878 Jacobje Pieters Hiemstra Geb. Klooster-lidlum 15 nov. 1850, overl. Tzummarum 29 mei 1925 Dochter van Pieter Arjens Hiemstra en Wietske Vellinga.

Kinderen:
1. Wietske geb. Franeker 14 maart 1879, overl. Haarlem 11 maart 1972 trouwt Barradeel 12 okt. 1905 Harke Keegstra, directeur Girokantoor .
2. Sybrandus geb. Tzummarum 19 april 1880, daar overl. 16 feb. 1882 .
3. Heiltje geb. Tzummarum 19 april 1880, daar overl. 15 juni 1880 .
4. Heil¬tje geb. Tzummarum 19 mei 1881, daar overl. 25 mei 1886 .
5. Hendrikje geb. Tzummarum 5 juli 1882, daar overl. 13 okt. 1882 .
6. Sybrandus geb. Tzummarum 28 jan. 1886, daar overl. 14 juni 1887.
7. Heiltje geb. Tzummarum 9 juni 1887, overl. Zwolle 20 nov. 1946 trouwt Barradeel 20 feb. 1915 Reinder Anema, rijksveeteeltconsulent .
8. Syb¬randus geb. Tzum¬marum 2 maart 1889, daar overl. 12 nov. 1966, graankoopman trouwt Leeuwarderadeel 4 sept. 1920 Teuntje Statema.