Op de foto: Jeugd Roordmaleane 9-9-1999.

Van links naar rechts: zittend op het hek is Sijbrand Spoelstra,daarnaast staande Janina Spoelstra en aan de andere kant zittend op het hek is Johannes Spoelstra.
Zij wonen samen met heit en mem Jouke en Alie Spoelstra op Roordamaleane nr. 1.
In het midden zittend op het hek hebben we Anne Pieter Klaver en voor hem staande Janke Alie Klaver, zij wonen met hun mem Antsje op Roordamaleane nr. 5.
Naast Janke Alie staat Marije Talsma.
Samen met broer Feitzen Talsma (nietopfoto)wonen zenog thuis bijHendrik en Julia Talsma op nr.2.
Voor Janke Alie en Marije staan de zussen Laura en Ellen Osinga, zij wonen met hun vader en moeder Piet enBarbara op nr. 7.
Naast de meisjes staan de broers Gerrit en Peter Zwart,zij wonen met heit en mem Tjeerd en Gatske op nr. 9.
Daar weer naast Simon Brolsma en achter hem grote zus Veronica Brolsma, zij wonen op nr. 25 met heit en mem Roel en Henny.
In het midden zittend Merle Visser, famke van Sybco en Audrey.
Zij wonen op nr. 4.
Naast Merle zittend Jifke Brolsma, wat verscholen in de maxi cosi Symen Brolsma en op de hoek Anne Gre Brolsma.
Zij wonen met heit en mem Hindrik en Hennie op nr. 23.

De foto is genomen bij het hek dat toegang verleent tot waar vroeger een state heeft gestaan.
Nu is het stuk grond in eigendom van Sipke Jan van der Laan en hem heb ik gevraagd of hij ook wat wist van de geschiedenis van deze state.
Hij verwees me naar het boek geschreven door dhr. A. Algra "de historie gaat door eigen dorp deeI II, het volgende heb ik overgenomen:
Het geslacht Roordema, ook wel Roorda genoemd, bezat het kasteel dat op deze plaats heeft gestaan.
Nadat het kasteel was afgebrand is er een boerderij gebouwd, de Bosplaats genoemd, ook deze boerderij is verdwenen, en nu herinneren alleen de gracht en bomen nog aan oude tijden.
Het geslacht Roordama strekte het dorp niet altijd tot eer, verschillende leden ervan lagen nogal eens overhoop met het klooster Lidlum en zij gebruikten niet altijd eerlijke middelen in de strijd.
Zo leefde op de stins in het midden van de 15de eeuw Johan Roordama, hij nodigde de abt van Lidlum uit voor een bespreking en maakte met hem een contract over allerlei zaken, maar toen getekend moest worden, werd deze handeling om een schijnreden even uitgesteld en kort daarop kreeg de niets vermoedende abt het contract ter tekening dat intussen door een ander vervangen was.
Hij tekende en zo verloor het klooster op deze wijze veel goederen.
Erger werd het nog toen na de dood van de abt Johan Roordama diens broer Ruurd met geweld tot abt deed verkiezen.
Deze Ruurd verbraste de goederen van het klooster en behandelde de monniken zeer slecht.
Een nieuwe abt trachtte orde en tucht te herstellen, maar met medeweten van enkele medeaanhangers in het klooster deed Johan Roordama een aanval op het klooster.
Hij nam de abt gevangen en behandelde hem zeer slecht en hij werd op Roordama opgesloten.
Maar nu kwam Wybe van Grovestins van Engelum (scherne Wybe) op Tzummarum af.
Hij nam Roordama in, verloste de abt en zorgde dat het klooster de gestolen goederen terug kreeg.
De rode haan werd op Roordamastins gezet.
Waarschijnlijk heeft de eigenaar het weer opgebouwd, maar hij had een goede les gehad, daarom trachtte Johan Roordama zijn euveldaden enigszins goed te maken, door bij testament tebepalen, dat een van zijn boerderijen, Tjessemastate bestemd moest worden voor een vrouwenklooster.
In 1473 overleed de vechtersbaas en het volgende jaar voerdezijn weduwe zijn laatste wilsbeschikking uit.

Hennie Brolsma i.s.m. S.J.v.d.Laan en AntsjeGeertsma.

foto: B.Klootwijk.