ROORDA of Roordama, voorm. state, prov. Friesland, kw. Westergoo, griet. Barradeel, arr. en 4 u. W. N. W. van Leeuwarden, kant. en 2 u. N. N. W. van Harlingen, onder het d. Tjummarum.
Deze state, die voorheen met een zware stins bevestigd was, voerde in deze streek veel gezag, en lag inzonderheid dikwijls met de Abten van Lidlum overhoop.
Omtrent het midden der vijftiende eeuw woonde hier Johan Roorda of Roordama, die zijnen broeder Ruurd met geweld Abt van Lidlum maakte, nadat hij den vorigen Abt Folkert had gevangen gezet.
De nieuwe Abt regeerde eenige jaren, zonder kerkelijke bevestiging, doch leefde zoo ongeregeld en overdadig, dat hij het klooster verarmde, en zelf in verachting kwam, waarom hij eerlang radeloos naar Leeuwarden week, en daar in razernij zijne dagen eindigde.
Die van Roorda, dit aan het konvent willende wreken, namen den Abt Folkert op nieuw gevangen, en beroofden het klooster van zijne meeste kostbaarheden.
Doch de Lidlumers, dit niet kunnende verdragen, beklaagden zich over Roorda, die Schieringers gezind was, aan Wybe Sirtema van Grovenstins (genaamd Scherne d.i. geschorene Wybe), eenen voornamen Vetkooper, op Groustins, te Engelum.
Deze daarop, met eenig volk, en geholpen door de Conversen van Lidlum, Roordama-Stins bezettende, veroverde haar, verloste den Abt, kreeg de geroofde kloostergoederen weder, en stak de stins in brand, in het jaar 1479.
De stins, als ook de boerenplaats, (boschplaats) die haar opgevolgd is, bestaat thans niet meer.
De landerijen zijn aan onderscheidenen verkocht.

Van der AA.

Verkoop Boschplaats Tzummarum West.
Een Zathe, het Huis en Schuur daarop staande, kampt Hoving cum annexes, mede onder een dorpe Tzummarum gelegen, genaamd DE BOSPLAATS, groot naar naam en faam 90 Pondematen, zoo Bouw als Weiland, bij Willen Klaases Boersma , als huurder in gebruik.
l.c. 18 oct.1816.

Verhuur Boschplaats.
De notaris Stinstra te Franeker zal op den 8 Maart 1834 ten 3 ure na den middag,in de Herberg de Witte Zwaan te Tzummarum voor 3 Jaren, dadelijk in te gaan, publiek aan de meestbiedenden, bij stukken, volgens Biljetten presenteren te verhuren :
De Zathe en Landen onder Tzummarum, de Boschplaats genaamd, groot 21 bunder 36 roede 70 el Bouw en Greide, thans bij Marten Klazes Westra in gebruik.
l.c. 7 maart 1834.

Kaartje Roordamaleane-Westerbuorren 1832.
In rood gemarkeerd is de situatie in 1832.
Op een enkele boerderij nog was het West onbebouwd.
De Roordama-Boschplaats staat hier aangegeven en was duidelijk tegen de weg aangebouwd.
Eigenaar en geen gebruiker was Jan Hendriks Blauwpot uit Groningen.
Wie-Was-Waar.