Kerstfeest onder Duitsche werklieden De gasfabriek alhier is voltooid en weldra zullen de Duitsche werklieden, ons dorp weer verlaten . Hoe ze gedurende de korte tijd die ze hier doorbrachten, ingeburgerd zijn,blijkt uit het feit.dat ze op de eerste kerstavond naar Duitsche trant het kerstfeest vierden,waarbij talrijke Tzummarumers tegenwoordig waren. Onder begeleiding van piano en vioolmuziek zong men “Stille nacht, heilige nacht “en meer toepasselijke liederen. Tot slot zongen allen staande het Duitsche volkslied. Het geheele feest kenmerkte zich door grote eenvoud, maar niet minder door grote hartelijkheid. Uit de Leeuwarder Courant 1911