Terug

foto w.l. 2008.

Deze boerderij was sinds 1840 in de familie Anema

In 1876 is het nu bestaande woonhuis er voor gebouwd Voordien stond er dus een ander type huis voor.
Er hebben altijd Anema 's op gewoond.
At en ik waren de laatste Anema s samen met onze kinderen Hanneke, Sipkejan en Johan.
bron Jan Anema.

SIPKE ANEMA
21 sep. 1908 - 16 dec. 1990

Zondagmorgen 16 december overleed op 82 jarige leeftijd onze oud-dorpsgenoot Sipke Anema.
Geboren en getogen op de boerderij bij de Hogezijl onder Tzummarum.
Veel heeft hij voor het dorpsleven van Tzummarum betekend.
Niet op sportief gebied, dit lag hem niet, maar verder had hij een heel brede belangstelling.
De coöperatieve gedachte stond bij hem voorop.
Zo was hij medeoprichter en voorzitter van de werktuigcoöp "de Eendracht", er waren toen bij de boeren praktisch geen tractoren en "de Eendracht" heeft voortreffelijk werk gedaan, later met een jongere generatie boeren veranderde dit allemaal.
De Nutsspaarbank en later de coöp spaar-en voorschotbank maakten ook van z'n grote kennis gebruik, de fusie met de Friesland bank was hiervan het resultaat.
Jarenlang was hij lid van de Ouder Commissie van de openbare school, tevens bestuurslid van de Ver. "Nut en Genoegen”.
De Rederikerskamer "Onno Zwier”;
Toneelspelen was in z'n jonge jaren één van z’n hobby’s, vele hoofdrollen heeft hij vervuld, vele ouderen herinneren zich nog wel de ijsrevue "winter yn Fryslân" die we onder leiding van Sipke Anema en K.P.Bonnema opvoerden, dit werd een groot succes, met elkaar op de fiets naar Harlingen,Franeker, Berlikum en verscheidene keren in Tzummarum, dit was een hoogtepunt.
Hij werd dan ook terecht tot Erelid benoemd van Onno Zwier.
Ook het kerkelijk leven had zijn belangstelling, lange tijd was hij president-kerkvoogd van de Ned.Herv. Kerk.
In de Provincie was de kennis van zaken van Sipke Anema ook niet ongemerkt gebleven.
Al spoedig kwam hij in het bestuur van de afdeling van de Friese Mij van Landbouw afd. Barradeel-Harlingen, later werd hij voorzitter, tevens werd hij bestuurslid van de Alg.Keuringsdienst afd.Friesland, spoedig werd hij voorzitter.
De Suikerfabriek, de Fries Groningse in Groningen maakte ook van z’n kwaliteiten gebruik, later werd dit Suiker Unie.
Van De Bijzondere Hogere Landbouwschool werd hij voorzitter.
Ook de fokkerij had z'n belangstelling, en zo werd hier de K.I. ver.afd.Barradeel opgericht en kregen wij in Tzummarum een K.I. station, onder leiding van S. Janzen.
Het waterpeil in de polders was vroeger ook al belangrijk, op waterschapgebied kon men ook op hem rekenen.
Al deze activiteiten werden dan ook terecht beloond met het Ridderschap in de Orde van Oranje Nassau.
Een 20 tal jaren woonde de fam. Anema nu al weer in Franeker.
In de eerste tijd was hij nog geregeld op de boerderij te vinden en zag men hem dikwijls, een beetje voorover door het land buorkjen, de laatste jaren waren evenwel niet gemakkelijk, voor hemzelf, maar vooral niet voor z’n vrouw.
Een markante persoon is heengegaan.

L.H.V.

1840----------------- 2005

Beste dorpsgenoten

Bovengenoemde data zeggen u waarschijnlijk niets.
Het was nl. in 1840 toen Jan Wybes Anema boer te Ried, op een veiling van bezittingen van J.W.M. baron Collot d'Escury twee boerderijen kocht onder Tzummarum voor zijn beide zoons Wybe en Sipke.
ln 1866 trouwde zoon Sipke en kwam op de boerderij te wonen.
Zijn vader en moeder gingen eerst in Franeker wonen en later vestigden ze zich in het rentenier huis dat de familie in Ried bezat.
lk (Jan Anema) ben de vijfde generatie die op deze boerderij boer geweest is.
lk kan u nog vertellen dat er in 1840 een heel ander woonhuis voor de schuur stond.
Het tegenwoordige huis is nl. gebouwd in 1867 en is dus aanmerkelijk jonger dan de schuur, die dateert van 1800.
Het was toen der tijd zoals eigenlijk alle boerderijen een gemengd bedrijf met koeien, schapen en tevens de verbouw van aardappelen, suikerbieten, vlas en graan.
Geboren in 1940 heb ik de oorlogsjaren doorgebracht op de boerderij waarvan ik mij toch niet meer zoveel kan herinneren.
Naar de kleuterschool ben ik geloof ik maar enkele dagen geweest omdat de dagelijkse tocht naar en van school te ver was.
Op 1 april 1946 naar juf Tamsma op de openbare school.
Een fijne tijd gehad.
Later naar de MULO en Landbouwschool.
Na de militaire diensttijd boer geworden.
ln 1965 met At getrouwd en 3 kinderen gekregen: Hanneke, Sipke Jan en Johan.
Een mooie tijd was het in Tzummarum (Rederijkers, 't Nut, muziekuitvoeringen, dansavonden en natuurlijk de merkedagen van vvv).

ln 1991 zijn we de toeristische toer op gegaan.
Eerst At met haar "Bêd en brochje”, later Jan met zijn camping.
Duizenden overnachtingen zijn er geweest van mensen van over de hele wereld.
Een onvergetelijke en tevens leerzame tijd waaraan we nog vaak terug denken.
Nu hebben we de boerderij verkocht en komt er een einde aan 165 jaar Anema aan de Hegesylsterwei.
We gaan fijn in een appartement wonen in Franeker en hopen bij een goede gezondheid, hier nog lang van te genieten.

Tsjummearum

Dit is it doarp deft ik berne bin,
Der wer ’t ik hast alle minsken kin.
Hjir wie ik lokkich, hie 'k fertriet,
oan dit doarp ferlear ik myn hert.
Tsjummearum, dy ferjit ik net.

(ut ’e revue100 jier VVV)

We wensen iedereen alle goeds toe.
Vriendelijk groetend, At en Jan Anema.