Fam.A.Faassen Mūntsewei 2.

Sa wie it foarhinne “Kloosterhoeve”, is de namme fan dizze plaets; stie foarhinne op de swiere homeye-peallen.
De tsjinwurdige bewenner, Anton Faassen, hat it wat nijmoarderiger dien ; letters fan smeiwurk op in mitsele muorke.
Dermei hat er oanjūn, dat dy namme bewarre bliuwe moat.
De royale, frij grutte pleats, waard foarhinne ūnder oaren bewenne troch: earst G.Oosterbaan,dernei K.Swart en Visbeek en no dus Faassen.
Ek it wenhūs wie en is grut, lykas ek it būthśs en de skuorre.

Straatnaamgeving Gemeente Barradeel 1953

KLOOSTER-LIDLUM.

De grenzen van het dorp Klooster-Lidlum zijn de volgende:
In het Noorden de z.o.grens van Oosterbierum en de Westgrens van Tzummarum.
In het Oosten de Westgrens van Tzummarum.
In het Zuiden de gemeentegrens met Franekeradeel.
In het Westen de Oostgrens van Oosterbierum.

MONNIKEWEG.

BEGIN EN EINDPUNT:
Vanaf de Lidlumerweg lopende in Zuidelijke richting tot 400 M. voorbij de Bainzemiedleane, daarna ombuigend naar Oosten tot de grens van de gemeente Barradeel met die van de gemeente Franekeradeel.
ONTSTAAN DER BENAMING:
Het is de weg die liep langs het voormalige Lidlumer klooster, nadat dit van de uiterste N.O.hoek van het grondgebied van het dorp Klooster-Lidlum was overgebracht naar Oostelijk van de Monnikelaan gelegen percelen nabij de boerderij, thans bewoond door de heer A.Anema.

VOORSTEL: Monnikeweg.
BIJZONDERHEDEN:
De hier over de Oosterbierumerweg vaart gelegen brug wordt "Taniapijp"genoemd.
Vermoedelijk zal deze naam afgeleid zijn vande eigennaam "Tania", welke naam voorkomt onder de bewoners van stemgerechtigde boerderijen.
Aan deze weg ligt het gehucht "de Bjusse", waartoe ook wordt gerekend de boerderij, bewoond door de heer J.Hettinga.
De "Bjusse"zal een verklarende naam zijn voor het laag gelegen en vroeger waterrijk land.
Hieraan is gelegen de "Kloosterhoeve", Bewoner de heer G.Oosterbaan.

HET BINNENPAD.

BEGIN EN EINDPUNT:
Voetpad lopende vanaf de Monnikeweg in Westelijke richting naar de Bainzemiedleane.
VOORSTEL: Het Binnenpad.
BIJZONDERHEDEN:
Practisch vervallen.