Fam. Hettinga Mûntsewei 10.

Yn’e “Bjusse”, in leech lizzend plak lân, oan in net ferhurde ferbiningspaed fanôf de Slachte nei de Mûntsewei.
Lân mei wat in minder goede namme.
Foarhinne wennen hjir: Jaap Hettinga en derfoar S. Terpstra.
Fam. Hettinga wie R.K.en dertroch mear oriëntearre op Frjentsjer.
Tsjintwurdige bewenner Doede Hettinga.