L.C. 6 Juli 1841,

Wordt bekend gemaakt:
Dat de reparatie van de pijp, in de Hornestreek onder Tzummarum de Visschersvaart naar Koehool aldaar, met den 3 Julij 1841, en tot nadere Advertentie, zal gesloten zijn ; en voorts : Dat sedert den 30 Junij 1841, is hersteld en weder met Rijtuig kan worden gepasseerd, de zoogenaamde Pastoorspijp, in de weg tussen Tzummarum en Oosterbierum ; en dat deze weg mede in dit jaar weder aanmerkelijk verbeterd en tevens verkort is; en dat door dit een en ander de Reed door de Grietenij Barradeel thans even goed door de Dorpen als langs de Hornestreek kan plaats hebben.

De vroegere Pastoorspijp.

Aanbesteding van bruggen.
Het afnemen der boog van de zoogenaamde Pastoorspijp, in de weg van Oosterbierum naar Tzummarum, en het maken van een nieuw houten dak met leuningen over die brug, enz.
l.c.1 april 1862.