Terug

Jarenlang was hier het K.I.station gevestigd van de K.I.vereniging Barradeel. Achtereenvolgend hebben hier gewoond :Jelte Tuinhof, Klaas Andringa, Sietse Janzen en de familie Rein Postumus.

OOK BARRADEELS K.I.-STIEREN IN EEN EIGEN STATION.

Bedachtzame ontwikkeling
De fantastische snelle uitbreiding van de kunstmatige inseminatie in Nederland en ook in Frieslands min of meer tot staan gekomen.
De betrokkenen kunnen het slagveld zo langzamerhand overzien voor er straks weer stofwolken van een nieuwe ontwikkeling zullen opwaaien.
Op het ogenblik gaat men allerwege over tot stichten van stierenstations.
Tot dusver waren er nog veel verenigingen, die hun stieren bij een boer stalden, maar nu de k.i. tot aanzien is gekomen, worden dienovereenkomstige gebouwen betrokken.
Over een paar jaar zullen er wel weer verbouwingen moeten plaatsvinden om diepvriesinstallaties een plaats te geven.
(Van de pas in Friesland preferent verklaarde veertienjarige stier Keizer is in een Frans station al zaad in diepvries opgeslagen.)
De bedachtzame en betrekkelijk kleine k.i. vereniging Barradeel in Tzummarum is niet bij de ontwikkeling achtergebleven en heeft een forse boerderij ingericht, waar haar drie stieren Zwarte Piet ,Reintjes Rutjes Eduard II en Boccarna Leeuwarder 212 zijn ondergebracht,terwijl er ruimte genoeg is voor zoveel stieren als er door mogelijke uitbreiding van de k.i. in Barradeel nodig mag zijn.
De secretaris van de vereniging, de heer P. Miedema, vertelde ons er het een en ander van. Het initiatief tot de oprichting van de vereniging werd genomen door de cop, zuivelfabriek te Sexbierum.
Zij begon in 1946 te werken met een zestig boeren, een aantal dat zich maar geleidelijk uitbreidde, zodat er nu ongeveer een 150 zijn met nog een 2400 koeien.
Toen de situatie dit in 1952 verantwoord maakte, kwam het bestuur met het voorstel tot het inrichten van een station, dat nu kortgeleden in gebruik is genomen.
Het eigenaardige van de ledenuitbreiding is, zo vertelde de heer Miedema, dat nieuwe leden pas komen, wanneer ze volkomen vastzitten met het drachtig worden van hun koeien als gevolg van dekinfecties.
Zij zouden tijdiger maatregelen moeten nemen, meende de heer Miedema.
Het werkgebied van de vereniging is maar klein
Pogingen om het groter te maken zijn gestuit op tegenstand van de leden, die liever een eventueel wat hoger onkostencijfer willen hebben dan een onoverzichtelijke vereniging, waar de invloed van de ledenop de gang van zaken moeilijk is te verwerkelijken.
Het motief, dat daarbij mee gegolden heeft, is, dat het gebied voornamelijk een fokgebied is, waar de leden nu niet in de allereerste plaats belang hebben bij veeverbetering en een hoger vetgehalte, zoals het elders wel het geval is.
Wel heeft men belang bij fokproducten en de drie stieren van de vereniging, verkregen door bemiddeling van de heer W. Th.Zwart, kunnen in dit verband de vergelijking met andere k.i. stieren wel doorstaan.
Speciale propaganda heeft de vereniging ook nooit gemaakt, zo zei de heer Miedema ons; de leden komen uit zichzelf bij de vereniging.
Dat de k.i. in Barradeel goed mee kan komen,blijkt wel uit het feit, dat het drachtigheidspercentage ongeveer 93 tot 94 is.

l.c. 6-4-1954