foto w.l. 2008.

Het zogenaamde “Hynstespul” Opeenvolgend hebben hier gewoond : Samme, Sjoerd en Samme Talsma en nu de familie Dokter.

De notaris G.D.Boswijk te Sexbierum zal donderdag 2 dec. 1928 s,avonds 6 uur , bij Miedema, provisoneel verkoopen:
Drie woningen met schuurtjes, stallingen, hokken en bouwland, gelegen nabij Tzummarum ten westen van de vaart van Tzummarum naar Franeker, te zamen groot 20.43 are, in huur bij M.Velzen, W.Terpstra en S.F.Talsma.
Te veilen in 5 percelen.
l.c.2 dec. 1928.