We gaan nu rechts langs de even nummers van de Westerbuorren.

Westerbuorren en Roordamaleane.

Foar in soad minsken it fuottenein
mar mei it feest wol alle kearen in wein
Want wij fermeitsje s hjir skoan
en elkenien wurket der oan

Alle jieren keatse yn it kampke
jns barbekjoe bij in lampke
Jong en ld krijt sa syn gerak
och wat wenje wij hjir op in prachtich plak

De minsken wolle hjir net wei
freegje Roel, Bjinse, Hendrik , Willem, Hendrik T, Gerryt, Antsje,
Jouke, Sipke Jan, Jacob, Gerben, Johannes, Klaas,Jan en Diana mar nei
Allegearre hawwe sy harren yn of tichtebij it lderlik hs te wenjen set
Dr wolle se wze, earne oars net
Ek de minsken dy't fan buten komme, fermeitsje har hjir bst
mei-inoar binne wij sa nimmen ta lst
De bewenners fan de Roordamaleane en westerbuorrenbinne tige optein
wenje te meien op it hollenein

Bewenners Roordamaleane en Westerbuorren.